Meteen naar de inhoud

Disclaimer

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jrqp76ns’ admin_preview_bg=”]

Privacybeleid & disclaimer

Website

Het is mogelijk onze websites te gebruiken zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Om specifieke redenen en voor specifieke diensten via onze website kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Elk bezoek en gebruik van de website is onderworpen aan dit privacybeleid.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan URBAN  of rechthoudende derden.

1. Definities

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een geheel van regels die zijn opgesteld om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen. Deze Verordening heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens in de breedste zin van het woord, ongeacht hun vorm of aard: privé, professioneel, publiek. De AVG werd goedgekeurd in april 2016 en vanaf 25 mei 2018 is deze Verordening volledig van toepassing in alle EU-landen.

Anonimisering:

De anonimisering van persoonsgegevens bestaat uit het wijzigen van de inhoud of structuur van deze gegevens om het zeer moeilijk of onmogelijk te maken om natuurlijke personen te ‘heridentificeren’.

Beperking van verwerking:

De beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

Betrokkene:

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Cookie ID:

Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de browser van de betrokkene onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten.

Cookies:

Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Derde partij: 

Een derde partij is een ander(e) natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of instantie dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Geaggregeerde gegevens:

Geaggregeerde gegevens zijn samengesteld uit microdata-bestanden en zijn het resultaat van een combinatie van verschillende maatregelen. Ze worden verkregen door de verkregen individuele waarden op te tellen of er het gemiddelde van te berekenen. Ze bieden informatie over groepen met gemeenschappelijke kenmerken.

Ontvanger: 

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven, ongeacht of het al dan niet een derde partij betreft. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Persoonsgegevens:

‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). In de bovenstaande definitie betekent “alle informatie” alle informatie, zoals namen, geslachten, beroepen en andere soorten gegevens die beschikbaar zijn in verschillende vormen, inclusief alfabetisch, numeriek en grafisch, en bewaard worden op papier of opgeslagen worden in computers of op een andere manier.

Profilering:

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk of zijn/haar economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

Pseudonimisering:

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Toestemming: 

De toestemming van de betrokkene is een vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, via een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

Versleuteling:

Versleuteling is het proces waarbij gegevenssegmenten wiskundig worden gemengd met behulp van een wachtwoord.

Verwerker:

Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking:

Verwerking betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking:

De verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; indien de doeleinden en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kunnen de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Stijn De Meurisse, Cathilleweg 20, 8490 Jabbeke, België, tel +32 494 03 09 67, e-mail: info@urban-impact.be, BTW: BE0692.914.946

3. Grondslagen en aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken

Door middel van dit privacybeleid willen we het algemene publiek informeren over de aard en de grondslagen van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, gebruiken en/ of verwerken.

Grondslagen

We kunnen genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en/of verwerken op basis van het volgende:

 • Toestemming: de persoon heeft ons duidelijk toestemming gegeven om zijn/haar persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken.
 • Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat wij met de persoon hebben, of omdat de persoon ons heeft gevraagd om specifieke stappen te nemen alvorens een contract af te sluiten.
 • Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wet (contractuele verplichtingen niet inbegrepen).
 • Publieke taak: de verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang uit te voeren.
 • Legitieme belangen: de verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, tenzij er een goede reden is om de persoonsgegevens van de persoon te beschermen, reden die zwaarder weegt dan deze legitieme belangen.

Aard

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij kunnen dienen te verzamelen, gebruiken en verwerken, omvatten maar zijn niet beperkt tot: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres (straat, postcode, plaats), telefoonnummer, geboortedatum, profiel-ID’s/links op sociale media, functie, (…). Bijzondere persoonsgegevens kunnen zijn: geslacht/gender, ras/etniciteit, geboorteplaats/plaats van herkomst, (…).

4. Technische en organisatorische maatregelen

URBAN heeft tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo optimaal mogelijke bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Onder meer de volgende maatregelen werden genomen (lijst niet uitputtend):

 • Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens met betrekking tot specifieke projecten
 • Alleen personen die persoonsgegevens verwerken, hebben er toegang toe
 • Gebruik van wachtwoorden
 • Versleuteling
 • Anonimisering
 • Aggregatie van gegevens
 • Firewalls
 • geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden

5. Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Youtube of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

6. Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7. Rechten van de betrokkene

In overeenstemming met de AVG hebben alle betrokkenen de volgende rechten:

 • Recht op transparantie
 • Recht op bevestiging
 • Recht op toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering (het “recht om te worden vergeten”)
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op gegevensoverdracht
 • Recht op bezwaar
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
 • Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken.

Voor meer informatie over deze rechten kunt u de AVG raadplegen.

Als u meer informatie wenst over dit privacybeleid, als u vragen hebt of één van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: mailto:info@urban-impact.be .

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u daarom aan om het regelmatig te raadplegen.
[/av_textblock]